Privacy policy / Pravila privatnosti


Who are we?

Our website address is https://promondis.hr and find more information on Impressum

What personal information we collect and why

This web site collects your access data exclusively through the Google Analytics system, which does not necessarily have to be personal.

Comments

We do not use any form of commentary.

Media

On this page, you are unable to upload any media.

Contact form

There is only one contact form on this page. To use it you need to confirm that you agree that the entered data will only be used to send a response to the Inquiries by using this electronic form and will not be stored in any way on this Internet station or used for other purposes such as assignment to a third party and similar. Of course, if you do not agree with this policy, you can always send us an inquiry to: promondis@promondis.hr which is ultimately the same.

Cookies

This web site saves cookies from Google Analytics for tracking your visitors.
Read more about the cookies installed by Google Analytics for here

Embedded Content From Other Web Pages

The articles on this web site may contain embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other web pages behaves identically as if a visitor visited that other website.
These web pages may collect information about you, use cookies, have built-in third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including tracking your interaction with embedded content if you have an account and are logged on to the webpage.

Analytics

This page uses the Google Analytics Tracking System. Learn more about Google Analytics

With whom we share your information

We do not share data.

How long we keep your data

Visitor data collected through Google Analytics is stored for 50 months on Google Analytics sites.

What rights you have over your data

If you have an account on this website or have written comments, you may be asked to receive the export data file we have about you, including all the information you have provided us. You can also request the deletion of all personal information we have about you on our promondis@promondis.hr email. This does not include any information we are obliged to keep for administrative, legal or security purposes.

Tko smo mi?

Adresa naše web-stranice je: https://promondis.hr i više informacija saznajte na impressum

Koje osobne podatke prikupljamo i zašto

Ova internetska stranica prikuplja podatke o posjećenosti isključivo preko Google Analitycs sustava, koji nužno ne moraju biti osobni.

Komentari

Ne koristimo nikakav oblik komentara.

Medij

Na ovoj stranici niste u mogućnosti prenijeti nikakav medij.

Kontakt forme

Na ovoj stranici je samo jedna kontakt forma. Da biste je koristili morate potvrditi da se slažete sa time da će uneseni podaci koristiti samo za slanje odgovora na postavljeni Upit putem ove elektroničke forme, te se neće ni na koji način pohranjivati na ovoj internetskoj stanici, niti koristiti u druge svrhe poput ustupanja trećim osoba i slično. Naravno, ako se ne slažete sa ovim pravilom, Upit nam uvijek možete poslati na: promondis@promondis.hr što je u konačnici isto.

Kolačići

Ova internetska stranica sprema kolačiće Google Analitycs sustava za praćenje posjećenosti.
Više o kolačićima koje je ugradio Google Analitycs sustav pročitajte ovdje

Ugrađeni sadržaj s drugih web-stranica

Članci na ovoj web-stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. video, slike, članke, itd.). Ugrađeni sadržaj sa drugih web-stranica ponaša se istovjetno kao da je posjetitelj posjetio tu drugu web-stranicu.
Te web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

Analitike

Ova stranica koristi Google Analitycs sustav za praćenje posjećenosti. Više o tome saznajte na Google Analitycs

S kime dijelimo vaše podatke

Ne dijelimo podatke.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke

Podaci o posjeti prikupljeni putem Google Analitycs čuvaju se 50 mjeseci na Google Analitycs lokacijama.

Koja prava imate nad svojim podacima

Ako imate račun na ovoj web-stranici, ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama na naš email promondis@promondis.hr . Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.